PDF A3 PREMENY JABLONE – didaktická hra

4,50 

8 listov A3
Kartičková didaktická hra PREMENY JABLONE
+ bonus 1xA3 Zber ovocia
(náhľad v galérii)

 obsahuje 4 hlavné listy formátu A3
so stredovým obrazom jablone
a prázdnymi okienkami po obvode na ukladanie kartičiek.
Kartičky do  okienok sú na ďalších
4 vystrihovacích listoch aj s popisom hry
pre 1 aj viacerých hráčov pod vedením pedagóga
alebo v menších skupinkách detí.
Cieľom hry je vyplnenie okienok správnymi kartičkami.

Využitie:
Didaktická hra na rozvoj poznatkov, reči a vyjadrovania, schopnosti vnímať, rozlišovať, porovnávať a triediť
charakteristické znaky ročných období formou stolovej hry pre predškolákov.

 

Popis

Hra je nielen zábavnou, ale aj doplnkovou didaktickou aktivitou, ktorá vyjadruje charakter ročných období, rozvíja reč a opis rozprávaním o typických premenách v prírode. Zmeny v prírode môžu deti opisovať porovnávaním a opisom zmien na jabloni. Hra bude náročnejšia pri dopĺňaní všetkých 4 obrazov naraz, pričom budú všetky kartičky premiešané. Pri dvoch (štyroch) hráčoch má každý dva (jeden) list a vyhrá ten, ktorému sa podarí správne vyplniť prázdne okienka ako prvému.
Hra vyžaduje vo fáze oboznamovania  spoluúčasť dospelého, s cieľom nachádzania a hľadania odpovedí pri priraďovaní obrázkov.
Po viacerých opakovaniach hry je možné jej použitie aj bez vedenia dospelého v menšej skupinke detí.

Výhodou zakúpenej PDF verzie je získanie licencie
na vytlačenie neobmedzeného množstva,
v zmysle potrieb danej školy, centra detí a pod.,
ktoré vedie  zodpovedný pedagóg, riaditeľ
alebo iný vedúci pracovník zariadenia pre deti,
ktoré licenciu zakúpilo.

Poznámka:

Všetky práva k dielam Márie Novákovej (ďalej autorka, zhotoviteľ), prezentovaným na predaj na internetovej platforme, ako aj fyzické produkty,  podliehajú právnej ochrane v zmysle zákona 185/2015 Z.z., (autorský zákon). Sú produktom duševného vlastníctva zhotoviteľa v komplexnom rozsahu (obsah, ilustrácie, texty, layouty, ochranné znaky, logá a ďalšie grafické a funkčné prvky). Akékoľvek ich rozmnožovanie, kopírovanie, predávanie, uverejňovanie v tlačenej alebo fotografickej forme, alebo prostredníctvom technického zariadenia alebo postupu, tiež verejné  šírenie originálu alebo poskytovanie tretím osobám, s výnimkou zariadenia, pre ktoré
bola licencia zakúpená
, je bez súhlasu autora neprípustné a vedie k vážnemu porušeniu autorského práva.