Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci berie v plnom rozsahu na vedomie, že všetky práva k webovým stránkam zhotoviteľa podliehajú právnej ochrane v zmysle zákona 185/2015 Z.z., (autorský zákon).
 2. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 3. Kupujúci berie v plnom rozsahu na vedomie, že všetky práva k dielam Márie Novákovej (ďalej autorka), prezentovaným na predaj na internetovej platforme,  podliehajú právnej ochrane v zmysle zákona 185/2015 Z.z., (autorský zákon). Sú produktom duševného vlastníctva zhotoviteľa a autorky v komplexnom rozsahu (obsah, ochranné znaky, logá a ďalšie grafické, funkčné a iné prvky). Akékoľvek ich rozmnožovanie, kopírovanie, predávanie, uverejňovanie v tlačenej alebo fotografickej forme, alebo prostredníctvom technického zariadenia alebo postupu, tiež verejné  šírenie originálu alebo poskytovanie tretím osobám je bez súhlasu autora neprípustné a vedie k vážnemu porušeniu autorského práva.
 4. Kupujúci sa zaväzuje, že neposkytne a neumožní užívanie produktov alebo iným spôsobom nesprístupní obsah alebo akúkoľvek časť obsahu produktov tretím osobám, nebude nabádať, napomáhať alebo akýmkoľvek spôsobom oprávňovať tretiu osobu, aby tak konala.
 5. Kupujúci sa zaväzuje, že neposkytne, ani inak nepostúpi alebo nezverejní tretej osobe žiadnu informáciu o skutočnostiach autorskej, obchodnej, technickej alebo inej povahy súvisiacej s predmetom zmluvy, a to pod sankciou uplatnenia objektívnej zodpovednosti za škodu, ujmu na cti alebo za inú ujmu, nekalosúťažné konanie v rozpore s dobrými mravmi.
 6. Kupujúci rovnako berie na vedomie, že zakúpením produktu nedochádza k prevodu autorských ani majetkových práv autora produktu.
 7. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dobrovoľný súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke na dobu do jeho odvolania, v informačnom systéme predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy v rozsahu meno, priezvisko, organizácia, doručovacia a fakturačná adresa, emailová adresa prípadne telefónne číslo.
 8. Predávajúci nevyžaduje žiadne informácie osobného charakteru (číslo občianskeho preukazu, rodné číslo, vek, národnosť, pohlavie, rodinný stav, príjem kupujúceho), ktoré by mohli byť akokoľvek zneužité treťou osobou.
 9. Predávajúci prehlasuje, že všetky dôverné, osobné údaje použije výhradne na zabezpečenie logistiky predaja a kúpy tovaru od objednania do jeho doručenia alebo vyriešenia reklamácie.
 10. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 Zákona 122/2013 Z.z pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho budú tieto poskytované v nevyhnutnom rozsahu akciovej spoločnosti Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S
 11. Osobné údaje budú ďalej použité so súhlasom kupujúceho v súvislosti s registráciou užívateľa zákazníckeho účtu, s vystavením faktúr, e-mailovou komunikáciou, prihlásením na odber Newslettera.
 12. Predávajúci zodpovedá za archiváciu osobných údajov o kupujúcom.
 13. Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
  Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.
  Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.
  Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.
  Prevádzkovateľ internetového obchodu art-time.sk sa súčasne zaväzuje, že na prianie kupujúceho obmedzí alebo vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu. Kupujúci musí mať možnosť odhlásiť sa z odberu Newslettera, alebo odhlásením prostredníctvom e-mailu.
 14. V zmysle Zákona 58/1998 predávajúci údaje o kupujúcich neposkytuje tretím osobám. Predávajúci poskytne tretej osobe, ktorá sa oprávnene podieľa na plnení zmluvy obchodné tajomstvo resp. dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu a oboznámení s požiadavkou mlčanlivosti a ochrane údajov.
 15. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením.
 16. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi kupujúcich v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.