PDF A3 – Písmenkové TROJDOMINO

2,50 

Darček na ROZLÚČKU S MŠ  alebo k ZÁPISU DO ZŠ

PÍSMENKOVÉ TROJdomino obsahuje dva listy A3, z ktorých sa vystrihnú všetky “tehličky” s tromi políčkami.
Didaktická hra je určená pre predškolákov a prvákov ZŠ, ktorí sa pod vedením dospelého oboznamujú
s písmenami pomocou začiatočných písmen slov-obrázkov a tiež s radením písmen abecedy v správnom slede.

NÁPOVEDOU na správny sled je tretie políčko so začiatočným písmenom nasledujúceho obrázka.
Hra precvičuje zrakovú pamäť a sluchové rozlišovanie hlások, je náročná na pozornosť, sútredenie a vytrvalosť,
preto je nutné zachovať postupnosť
a rešpektovať prirodzený záujem dieťaťa.

Využitie:
-didaktická učebná pomôcka
-stolová hra s pravidlami
-užitočný DARČEK pre deti k rôznym príležitostiam,
na rozlúčku s predškolákmi a pod.

 

Popis

POSTUP HRY: Dieťa sa najskôr oboznámi s jednotlivými tehličkami tak, že pomenuje obrázok v strede tehličky, určí začiatočnú hlásku slova a zrakom  spojí s písmenom na začiatku tehličky. Až potom začne s hľadaním nasledujúceho písmena. Na pripojenie ďalšej správnej tehličky slúži tretie políčko, ktoré znázorňuje nasledujúce písmeno. Podľa jeho tvaru dieťa vyhľadá tehličku s rovnakým písmenom a položí ju na sivé políčko predchádzajúcej tehličky. Takto dieťa pokračuje až do konca abecedy.

Výhodou zakúpenej PDF verzie je získanie licencie
na vytlačenie neobmedzeného množstva,
v zmysle potrieb danej školy, centra detí a pod.,
ktoré vedie  zodpovedný pedagóg, riaditeľ
alebo iný vedúci pracovník zariadenia pre deti,
ktoré licenciu zakúpilo.

Poznámka:

Všetky práva k dielam Márie Novákovej (ďalej autorka, zhotoviteľ), prezentovaným na predaj na internetovej platforme, ako aj fyzické produkty,  podliehajú právnej ochrane v zmysle zákona 185/2015 Z.z., (autorský zákon). Sú produktom duševného vlastníctva zhotoviteľa v komplexnom rozsahu (obsah, ilustrácie, texty, layouty, ochranné znaky, logá a ďalšie grafické a funkčné prvky). Akékoľvek ich rozmnožovanie, kopírovanie, predávanie, uverejňovanie v tlačenej alebo fotografickej forme, alebo prostredníctvom technického zariadenia alebo postupu, tiež verejné  šírenie originálu alebo poskytovanie tretím osobám, s výnimkou zariadenia, pre ktoré
bola licencia zakúpená
, je bez súhlasu autora neprípustné a vedie k vážnemu porušeniu autorského práva.