PDF A3 OZNAMY A POZVÁNKY pre rodičov-súbor 12 listov

3,50 

12 listov A3

VÝVESKY, OZNAMY a POZVÁNKY PRE RODIČOV
NA CELÝ ROK  do  VSTUPNÝCH PRIESTOROV
(V náhľadoch aj s ukážkami použitia.)

+ bonus PODKLAD A3 na JEDÁLNY LÍSTOK A4
(náhľad v galérii)
Účel:  Informovanie rodičov o práci s deťmi,
sviatkoch, rôznych aktivitách tried a podujatiach školy.

 

Popis

Výhodou zakúpenej PDF verzie je získanie licencie
na vytlačenie neobmedzeného množstva,
v zmysle potrieb danej školy, centra detí a pod.,
ktoré vedie  zodpovedný pedagóg, riaditeľ
alebo iný vedúci pracovník zariadenia pre deti,
ktoré licenciu zakúpilo.

Poznámka:

Všetky práva k dielam Márie Novákovej (ďalej autorka, zhotoviteľ), prezentovaným na predaj na internetovej platforme, ako aj fyzické produkty,  podliehajú právnej ochrane v zmysle zákona 185/2015 Z.z., (autorský zákon). Sú produktom duševného vlastníctva zhotoviteľa v komplexnom rozsahu (obsah, ilustrácie, texty, layouty, ochranné znaky, logá a ďalšie grafické a funkčné prvky). Akékoľvek ich rozmnožovanie, kopírovanie, predávanie, uverejňovanie v tlačenej alebo fotografickej forme, alebo prostredníctvom technického zariadenia alebo postupu, tiež verejné  šírenie originálu alebo poskytovanie tretím osobám, s výnimkou zariadenia, pre ktoré
bola licencia zakúpená
, je bez súhlasu autora neprípustné a vedie k vážnemu porušeniu autorského práva.