PDF DIAGRAM ČASU A POČASIA-2 listy A3

2,50 

Časový diagram  umožní deťom všímať a uvedomovať si zmeny v prírode počas roka v zmysle ročných období a mesiacov. V súvislosti s aktivitami v škole a dennými činnosťami získavajú povedomie o delení týždňa na pracovné a voľné dni, osvojujú si ich názvy. Zároveň deti označujú (napr.magnetkami), aktuálne ročné obdobie, aktuálny mesiac, deň a počasie v úzkom prepojení s pozorovaním zmien nielen počas roka, ale aj dňa.

 

Popis

Výhodou zakúpenej PDF verzie je získanie licencie
na vytlačenie neobmedzeného množstva,
v zmysle potrieb danej školy, centra detí a pod.,
ktoré vedie  zodpovedný pedagóg, riaditeľ
alebo iný vedúci pracovník zariadenia pre deti,
ktoré licenciu zakúpilo.

Poznámka:

Všetky práva k dielam Márie Novákovej (ďalej autorka, zhotoviteľ), prezentovaným na predaj na internetovej platforme, ako aj fyzické produkty,  podliehajú právnej ochrane v zmysle zákona 185/2015 Z.z., (autorský zákon). Sú produktom duševného vlastníctva zhotoviteľa v komplexnom rozsahu (obsah, ilustrácie, texty, layouty, ochranné znaky, logá a ďalšie grafické a funkčné prvky). Akékoľvek ich rozmnožovanie, kopírovanie, predávanie, uverejňovanie v tlačenej alebo fotografickej forme, alebo prostredníctvom technického zariadenia alebo postupu, tiež verejné  šírenie originálu alebo poskytovanie tretím osobám, s výnimkou zariadenia, pre ktoré
bola licencia zakúpená
, je bez súhlasu autora neprípustné a vedie k vážnemu porušeniu autorského práva.