PDF SUDOKU – 3 verzie A3

3,50 

4 listy A3 tvoria:
3 vystrihovacie listy základného, štvorprvkového SUDOKU pre predškolákov a prvákov vo formáte A3. Jeden list znázorňuje 4 geometrické tvary, druhý obrázky zo školského prostredia vrátane návodu na hru a tretí, bez obrázkov, je určený na samostatné vytvorenie kartičiek vlastnými obrázkami. Po ich vystrihnutí je úlohou vyplniť   štvrtý list –HRACÍ PLÁN so štvorcovou sieťou 4×4 políčok kartičkami tak, aby sa každý obrázok nachádzal v každom rade, stĺpci i bloku iba raz. Na motiváciu detí vo fáze oboznamovania obsahuje jeden list príklady (šablóny) pomocných zostáv.

Hra rozvíja kombinačné schopnosti v štvorcovej sieti, predstavivosť, zrakovú pamäť

VYUŽITIE:
-stolová hra pre jedno dieťa, ale aj viaceré deti s motívom, komu sa podarí
políčka vyplniť ako prvému
-doplnková didaktická pomôcka k matematickým predstavám
-DARČEK pre deti k rôznym príležitostiam,
na rozlúčku s predškolákmi a pod.

 

Popis

Výhodou zakúpenej PDF verzie je získanie licencie
na vytlačenie neobmedzeného množstva,
v zmysle potrieb danej školy, centra detí a pod.,
ktoré vedie  zodpovedný pedagóg, riaditeľ
alebo iný vedúci pracovník zariadenia pre deti,
ktoré licenciu zakúpilo.

Poznámka:

Všetky práva k dielam Márie Novákovej (ďalej autorka, zhotoviteľ), prezentovaným na predaj na internetovej platforme, ako aj fyzické produkty,  podliehajú právnej ochrane v zmysle zákona 185/2015 Z.z., (autorský zákon). Sú produktom duševného vlastníctva zhotoviteľa v komplexnom rozsahu (obsah, ilustrácie, texty, layouty, ochranné znaky, logá a ďalšie grafické a funkčné prvky). Akékoľvek ich rozmnožovanie, kopírovanie, predávanie, uverejňovanie v tlačenej alebo fotografickej forme, alebo prostredníctvom technického zariadenia alebo postupu, tiež verejné  šírenie originálu alebo poskytovanie tretím osobám, s výnimkou zariadenia, pre ktoré
bola licencia zakúpená
, je bez súhlasu autora neprípustné a vedie k vážnemu porušeniu autorského práva.