ROZLÚČKA S MŠ: PDF A4 – SPOMIENKOVÝ list

1,50 

PDF  A4

SPOMIENKOVÝ LIST

V náhľade aj s  UKÁŽKOU vyplneného listu,
ktorým sa zavŕšia roky strávené v materskej škole.

 

 

 

 

Popis

Autorské práva

Všetky práva k dielam Márie Novákovej (ďalej autorka, zhotoviteľ), prezentovaným na predaj na internetovej platforme, ako aj fyzické produkty,  podliehajú právnej ochrane v zmysle zákona 185/2015 Z.z., (autorský zákon).
Sú produktom duševného vlastníctva zhotoviteľa v komplexnom rozsahu (obsah, ilustrácie, texty, layouty, ochranné znaky, logá a ďalšie grafické a funkčné prvky). Akékoľvek ich rozmnožovanie,
kopírovanie, predávanie, uverejňovanie v tlačenej alebo fotografickej forme, alebo prostredníctvom technického zariadenia alebo postupu,
tiež verejné  šírenie originálu alebo poskytovanie tretím osobám, je bez súhlasu autora neprípustné a vedie k vážnemu porušeniu autorského práva.