Motivačné listy Zelená JAR VYPREDANÉ

33 listov formátu A3

VYPREDANÉ

+BONUS:     PDF STOLOVÉ HRY
(nedávať do objednávky)

Súbor Zelená JAR
tvorí štvrtinu kompletnej učebnej pomôcky
„ROK V ŠKOLE“.
Obsahuje 33 listov k témam obsahových
štandardov ŠVP
(Štátneho vzdelávacieho programu
pre predprimárne vzdelávanie v materských školách).

Určenie a využitie:
Výchovno-vzdelávacie okruhy predprimárneho
vzdelávania
v materských školách, ktoré nájdu
uplatnenie aj v 1.ročníkoch ZŠ, detských kluboch
a centrách, rodinách s deťmi.

 

Popis

Poznámka:

Všetky práva k dielam Márie Novákovej (ďalej autorka, zhotoviteľ), prezentovaným na predaj na internetovej platforme, ako aj fyzické produkty,  podliehajú právnej ochrane v zmysle zákona 185/2015 Z.z., (Autorský zákon).
Sú produktom duševného vlastníctva zhotoviteľa v komplexnom rozsahu (obsah, ilustrácie, texty, layouty, ochranné znaky, logá a ďalšie grafické a funkčné prvky). Akékoľvek ich rozmnožovanie, kopírovanie, predávanie,
uverejňovanie v tlačenej alebo fotografickej forme, alebo prostredníctvom technického zariadenia alebo postupu,
tiež verejné  šírenie originálu alebo poskytovanie tretím osobám, je bez súhlasu autora neprípustné
a vedie k vážnemu porušeniu autorského práva.