Motivačné listy ROK V ŠKOLE-VYPREDANÉ

Motivačné listy formátu A3  tvoria 4 súbory po 33 listov

Červená JESEŇ, Biela ZIMA, Zelená JAR, Žlté LETO
tvoria kompaktný obsahový celok pre prax učiteliek materských škôl
a učiteľov prvého ročníka ZŠ

+3 BONUSY A3 ( iba pre Slovensko):
KALENDÁR
(od r.2022 ako učebná pomôcka)
a VIZITKA ŠKOLY

Určenie a využitie:
Výchovno-vzdelávacie okruhy predprimárneho
vzdelávania
v materských školách nájdu
uplatnenie aj v 1.ročníku ZŠ, detských kluboch
a centrách, rodinách s deťmi.

Popis

Autorské práva

Všetky práva k dielam Márie Novákovej (ďalej autorka, zhotoviteľ), prezentovaným na predaj na internetovej platforme, ako aj fyzické produkty,  podliehajú právnej ochrane v zmysle zákona 185/2015 Z.z., (autorský zákon). Sú produktom duševného vlastníctva zhotoviteľa v komplexnom rozsahu (obsah, ilustrácie, texty, layouty, ochranné znaky, logá a ďalšie grafické a funkčné prvky). Akékoľvek ich rozmnožovanie, kopírovanie, predávanie, uverejňovanie v tlačenej alebo fotografickej forme, alebo prostredníctvom technického zariadenia alebo postupu, tiež verejné  šírenie originálu alebo poskytovanie tretím osobám, je bez súhlasu autora neprípustné a vedie k vážnemu porušeniu autorského práva.