Motivačné listy Červená JESEŇ VYPREDANÉ

V Y P R E D A N É

Súbor Červená JESEŇ
tvorí štvrtinu kompletnej učebnej pomôcky
„ROK V ŠKOLE“.
Obsahuje 33 listov k témam
obsahových štandardov ŠVP
(Štátneho vzdelávacieho programu
pre predprimárne vzdelávanie v materských školách).

Určenie a využitie:
Výchovno-vzdelávacie okruhy predprimárneho
vzdelávania
v materských školách, ktoré nájdu
uplatnenie aj v 1.ročníkoch ZŠ, detských kluboch
a centrách, rodinách s deťmi.

TIP:
K súboru Červená JESEŇ je vhodné pridať
ďalšie súbory (ZIMA, JAR, LETO),
pretože prvých 7 listov obsahuje témy, ktoré sú v podobnej
grafike spracované pre 4 ročné obdobia.
Spojením prvých 7 listov zo všetkých súborov  (JAR, LETO, JESEŇ, ZIMA),
vznikne 7 sérií SAMOSTATNÝCH UČEBNÝCH POMÔCOK.

Popis

Poznámka:

Všetky práva k dielam Márie Novákovej (ďalej autorka, zhotoviteľ), prezentovaným na predaj na internetovej platforme, ako aj fyzické produkty,  podliehajú právnej ochrane v zmysle zákona 185/2015 Z.z., (Autorský zákon).
Sú produktom duševného vlastníctva zhotoviteľa v komplexnom rozsahu (obsah, ilustrácie, texty, layouty, ochranné znaky, logá a ďalšie grafické a funkčné prvky).
Akékoľvek ich rozmnožovanie, kopírovanie, predávanie, uverejňovanie v tlačenej alebo fotografickej forme, alebo prostredníctvom technického zariadenia alebo postupu,
tiež verejné  šírenie originálu alebo poskytovanie tretím osobám, je bez súhlasu autora neprípustné a vedie k vážnemu porušeniu autorského práva.